Lợi ích dành cho doanh nghiệp bao gồm:

        • Giảm chi phí, giảm đầu tư cho hệ thống CNTT

        • Dễ triển khai, thuận tiện nâng cấp, mở rộng hay thu hẹp số lượng người dùng

        • An toàn, bảo mật cao, quản lý toàn bộ thông tin của người dùng

        • Sử dụng bao nhiêu trả bấy nhiêu

        • Tăng năng suất của nhân viên, giúp đưa ra quyết định nhanh hơn.

        • Không cần cài đặt hay bảo trì phần cứng hoặc phần mềm

        • Thanh toán linh hoạt (hàng năm, hàng quý)

        • Phục vụ 24 x 7 x 365,25


Xem thêm
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/google-apps-for-work/dhoi-voi-nguoi-dung  
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/google-apps-for-work/tiet-kiem-chi-phi