• Địa chỉ email doanh nghiệp ( name@yourcompany.com)
  • Cuộc gọi điện video và thoại
  • Lịch trực tuyến được tích hợp
  • 30GB bộ nhớ trực tuyến để đồng bộ hóa và chia sẻ tập tin
  • Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến
  • Dễ dàng tạo trang web dự án 
  • Kiểm soát quản trị và bảo mật
  • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email

So sánh các phiên bản Gmail


 Xem thêm bản tiếng Anh CompareGmail editions tại đây